พระเจดีย์หลวงยอดเขาตังกวน ประดิษฐานอยู่บนเขาตังกวน ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พระเจดีย์หลวงเป็นพระเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆัง เจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวารวดี ในเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์ ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว