ศาลาวิหารแดง (พลับพลาที่ประทับ) ตั้งอยู่บนยอดเขาตังกวน ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา ศาลาวิหารแดงเป็นศาลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.5)  ตัวศาลานั้นมีศิลปะคล้ายๆ ยุโรปคือมีสีแดงทั้งหลัง